33-ാ മത്  അബുദാബി മലയാളീ സമാജം സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ശ്രീ. C.V. ബാലകൃഷ്ണന്.